Hayatınızı değiştirecek ve mutlaka okumanız gereken kitaplar

0
790
“Bir kitap okudum hayatım değişti…” Bu söz her okur için geçerli. Saygın araştırma şirketi SONAR okurlara “O kitap hangisi?” diye sordu. İşte anketten çıkan sonuçlar:
Bilgi, çağımızın en büyük hazinesi… En önemli bilgi kaynağı ise kitaplar… Kitap okumak dünyaya ve olaylara bakış açımızı değiştiriyor. 2011’deki genel seçimleri tam isabetle bilen saygın araştırma şirketi SONAR, bu kez seçmenin değil, okurların nabzını tuttu. Kitapların insanları nasıl etkilediğini sordu.

Araştırmanın merkezinde üç kitap vardı: Tolstoy’un unutulmaz eseri Anna Karenina, Dan Brown’ın ‘bestseller’ listesine giren kitabı Da Vinci Şifresi ve ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay’ın üst üste rekorlar kıran kitabı Yaş 75 Yolun Yarısı…
Araştırmada, bu kitapları satın alan insanlarla yüz yüze görüşüldü. Kitapları okuyan toplam 524 kişiye, “Okuduklarınızdan etkilendiniz mi?” diye soruldu. İşte üç ayrı kitap ve okurların üzerinde bıraktıkları etkiler:
Anna Karenina
Ankete, Tolstoy’un ‘çağının en iyi kitabı’ olarak gösterilen eseri “Anna Karenina”yı okuyan 134 kişi katıldı. Okurlara, dürüst bir evliliğin mutluluğu ile yasak bir ilişkinin düş kırıklıklarının karşılaştırıldığı; sadakat, tutku, kıskançlık gibi konuların işlendiği kitapla ilgili sorular soruldu. İlk soru, “Kitabı okuduktan sonra aşk hakkındaki fikriniz değişti mi?” oldu. Ankete katılanların yüzde 4’ü bu soruya “Olumlu yönde değişti”, yüzde 17’si “Olumsuz yönde değişti” yanıtını verdi. Yüzde 68 ise etkilenmediğini söylerken, yüzde 11’i ise cevap vermedi.
Ankete katılanlara “Yasak aşkla ilgili fikriniz değişti mi?” diye de soruldu. Yüzde 26 “Artık yasak aşktan korkuyorum” derken, yüzde 56’sı fikrinin değişmediğini söyledi. Yüzde 12’si “Aşkın yasağı olmaz” derken, yüzde 6’sı soruyu cevapsız bıraktı.
Da Vinci Şifresi
Dan Brown’un sinemaya da uyarlanan “Da Vinci Şifresi” adlı kitabı, bir cinayetle başlıyor ve Hz. İsa ile ilgili çok tartışılıcak bir tez ortaya atıyor. Kitapta, Hz. İsa’nın evlenmiş olabileceği ve soyunun yürüdüğü savunuluyor. Tartışmalara neden olan bu kitabın etkileri de araştırmaya dahil edildi. Kitabı okuyan 175 kişiye, “Hz. İsa ile ilgili anlatılan öyküye inandınız mı?” diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 78’i “Hayır inanmadım” yanıtını verdi. Yüzde 16, inandığını söyledi. Yüzde 6’lık kesim ise “Bilmiyorum” dedi. Kitabı okuyanlara “Tarihe olan ilginiz arttı mı?” sorusu da yöneltildi. Okurların yüzde 21’i, tarihe ilgilerinin arttığını söyledi. Yüzde 45, “Zaten ilgiliydim” dedi. Yüzde 29’luk bir kesim ise “Tarihe meraklı değilim” yanıtını verdi. Yüzde 5’i ise, soruyu cevaplamadı.
“Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabını okuyanların yüzde 47’si alkol tüketimini, yüzde 35’i de sigarayı azalttığını söyledi. Okuyucuların yüzde 28’i de kitap sayesinde takıntılarından kurtulduğunu söyledi.
Yaş 75 Yolun Yarısı’nı okudum hayatım olumlu yönde değişti
SONAR’ın araştırmasına katılan 215 okuyucu, ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay’ın “Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabının yaşantılarını nasıl etkilediğini dile getirdi
ÜN­LÜ Ga­ze­te­ci Er­tuğ­rul Ak­ba­y’­ın, sağ­lık­lı ya­şa­mın sır­la­rı­nı açık­la­dı­ğı ki­ta­bı “Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­” üst üs­te sa­tış re­kor­la­rı kır­dı… Ki­tap, “Her yaş­ta ame­li­yat­sız, ilaç­sız na­sıl boy uzar?”, “Ta­kın­tı­lar­dan kur­tul­ma­nın ve mut­lu­lu­ğu bul­ma­nın yol­la­rı ne­ler­dir?”, “İ­laç­sız ve ame­li­yat­sız fı­tık ve me­nis­küs na­sıl te­da­vi edi­lir?” gi­bi so­ru­la­ra ya­nıt bu­lu­yor… “Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­” ese­ri­ni oku­yan 215 ki­şi­nin ya­şan­tı­sı­nı na­sıl et­ki­le­di­ği araş­tı­rıl­dı.
Tü­ke­tim azal­dı
Okur­la­ra, “Ak­ba­y’­ın ki­ta­bı­nı oku­duk­tan son­ra al­kol tü­ke­ti­mi­niz azal­dı mı?” di­ye so­rul­du. Yüz­de 47, “E­vet azal­dı­”, yüz­de 38 “Ha­yır azal­ma­dı­”, yüz­de 15 ise “Fark et­me­di­m” de­di.
Ki­ta­bı oku­yan­la­ra si­ga­ra tü­ke­ti­mi­ni azal­tıp azalt­ma­dı­ğı so­ru­su da yö­nel­til­di. Okur­la­rın yüz­de 35’i, “Ar­tık da­ha az si­ga­ra içi­yo­ru­m” ya­nı­tı­nı ver­di. Yüz­de 55 “De­ği­şik­lik ol­ma­dı­”, yüz­de 10 ise “Far­kın­da de­ği­li­m” de­di.
“Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­” ki­ta­bı­nı oku­yan­lar, “Ta­kın­tı­la­rı­nız­da azal­ma ol­du mu?” so­ru­su­nu da ce­vap­la­dı­lar. Oku­yan­la­rın yüz­de 44’ü “Her­han­gi bir ta­kın­tım yo­k” ya­nı­tı­nı ve­rir­ken, yüz­de 28’i ta­kın­tı­la­rın­da azal­ma ol­du­ğu­nu söy­le­di. Hiç­bir de­ği­şik­lik ya­şa­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­le­rin ora­nı yüz­de 13 iken, oku­yu­cu­la­rın yüz­de 15’i so­ru­ya ce­vap ver­me­di.
“Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­”nı oku­yan­la­rın bü­yük bir kıs­mı­nın spo­ra baş­la­dı­ğı ya da baş­la­ma­yı dü­şün­dü­ğü be­lir­len­di. Okur­la­rın yüz­de 21’i, “Ki­ta­bı oku­duk­tan son­ra spo­ra baş­la­dı­m”, yüz­de 17’si “Da­ha da faz­la sü­re spor yap­mak is­ti­yo­ru­m”, yüz­de 12’si ise “S­po­ra baş­la­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. Yüz­de 31’i spor yap­mak is­te­di­ği­ni an­cak vak­ti bu­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Yüz­de 19’u da “Spo­rla ilgili fikrim değişmedi, vak­tim yok de­di.
Olum­lu ge­liş­me
Ak­ba­y’­ın çok sa­tan ki­ta­bı “Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­”nın in­san­la­rın ha­ya­ta ba­kış açı­sı­nı de­ğiş­tir­di­ği gö­rül­dü. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın yüz­de 62’si “Ki­ta­bı oku­duk­tan son­ra ha­ya­ta ba­kış açım olum­lu yön­de de­ğiş­ti­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

CEVAP VER